A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Wskazówki dla autorów

Wersja polska

1. Tekst artykułu nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.

2. Wraz z artykułem należy przysłać informację o afiliacji autora, adres mailowy, adres korespondencyjny i numer telefonu.

3.
 Złożenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w czasopiśmie „AVISTA”  w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

4.
 Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: m.wieteska@vistula.edu.pl

5. Objętość tekstu: około 20 000 znaków (pół arkusza wydawniczego), 12-15 stron (łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią).

6.
 Do artykułu należy dołączyć:

 • streszczenie (ok. ½ strony, do 1000 znaków), zawierające 7 obowiązkowych elementów:
  • cel artykułu / Purpose of article;
  • rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego / Research of methodology/ research approach;
  • główne wyniki badań/analiz / Key findings/analysis;
  • implikacje praktyczne / Practical implications;
  • implikacje społeczne / Social  implictaions;
  • słowa kluczowe – maksymalnie 6 słów /Keywords max.6 words;
  • kategoria artykułu (zgodnie z poniższą klasyfikacją): /Article category:
    • artykuł badawczy /research article,
    • studium przypadku/ case study,
    • artykuł metodologiczny/methodical article,
    • artykuł koncepcyjny/conceptual article,
    • przegląd literatury/ review article;
 • bibliografię;
 • klasyfikację kodu JEL (Journal Economic Literature), np. Kody JEL: O43, O47, D02

7. Czcionka: Times New Roman
Wielkość czcionki: 12 pkt.
Interlinia: 1,5
Marginesy (górny, dolny, lewy i prawy): 2,5 cm

8.
 Wykresy i tabele nie mogą być skanowane.
Wykresy powinny być przygotowane w Excelu (z konwersją do Worda) w kolorze czarno-białym.

9. 
Pod wykresami i tabelami należy podać źródło.

10.
 W tabelach stosujemy odsyłacze literowe. 

11.
 Szablon układu artykułu:

 • Tytuł artykułu
 • Imię i nazwisko
 • Nazwa instytucji reprezentowanej (afiliacja)
 • Streszczenie
 • Słowa kluczowe
 • Treść artykułu (z umieszczeniem śródtytułów)
 • Bibliografia

 

12. Wydawca wymaga stosowania przypisów i bibliografii w tzw. „stylu harwardzkim”.

Styl harwardzki

Odniesienie w tekście do źródła:

- w celu odesłania do źródła nie stosuje się przypisów, a jedynie w tekście, w nawiasie wpisuje nazwisko autora i rok wydania, np. (Pokorska 2002).

- jeśli autorów jest dwóch to wpisuje się oba nazwiska np. (Mitchener i Echikson 2003)
- w przypadku większej liczby autorów wpisuje się pierwszego a następnie łaciński skrót et al. (et alli – i inni), np. (Prandecki et al. 2011)

- w przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. (Lange 1965; Pokorska 2002; Prandecki  2011; Prandecki 2012).

- w przypadku odniesień do kilku pozycji tego samego autora publikowanych w tym samym roku wprowadza się dodatkowy zapis literowy, np. (Prandecki 2012a; Prandecki 2012b)

- w przypadku odniesień do publikacji dwóch osób o tym samym nazwisku należy dodać ich inicjały), np. (K. Prandecki 2011; J. Prandecki 2011).

Cytowanie odbywa się na tych samych zasadach. Konieczne jest, aby dodatkowo  w nawiasie podać numer strony, którą cytujemy, np. (Pokorska 2002, s. 21).

 

Bibliografia:

W stylu harwardzkim konieczne jest umieszczanie bibliografii na końcu każdego tekstu. Musi być ona sporządzona w porządku alfabetycznym. Stosuje się następujący porządek wpisów:

1. Nazwisko i inicjał imienia autora

2. Rok wydania  (pisany w nawiasie)

3. Tytuł (kursywą),

4. Wydawca

5. Miejsce wydania.

przykłady:

- pozycje książkowe:

 

Pokorska B. (2002), Leksykon franczyzy, Difin, Warszawa.

- pozycje redagowane:

Weiler J. H. H., Belg I., Peterson., B., (Eds.), (2003), Integrating in an Expanding European Union. Reassessing the Fundamentals, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.

- w przypadku cytowania rozdziału książki przypisanego do konkretnego autora:

Scharf F. W. (2003), The European Social Model: Coping with the Challenge of Diversity, (w:) Weiler J. H. H., Belg, I., Peterson B., Integrating in an Expanding European Union. Reassessing the Fundamentals, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.

- czasopisma:

Sadowski Z. (2006), Granice wzrostu - nowa ocena sytuacji, w: Przyszłość - Świat -Europa - Polska, Biuletyn Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN nr 1, Warszawa.

- w przypadku źródeł internetowych należy podawać pełny adres oraz datę korzystania z zasobu np.:

Howitt P. (2005), Health, human capital and economic growth: a Schumpeterian perspective, Brown University, http://www.econ.brown.edu/fac/peter_howitt/publication/PAHO.pdf [dostęp: 22.12.2011].

 

 13. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma.


14.
 Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów.

15.
 Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz w formie papierowej lub elektronicznej (format PDF)czasopisma przesłany pod wskazany adres korespondencyjny lub mailowy.

16. Warunkiem opublikowania tekstu jest odniesienie się przez Autora do ew. uwag recenzentów lub pozytywna opinia recenzentów.

Wersja angielska

Editorial specifications

1. The text of the article should earlier not be published anywhere or intended to be published in another journal.

2. Together with the article, there should be sent in the information on the author’s institutional affiliation, e-mail address, address for correspondence, and phone number.

3. Submission of the text by the author constitutes a declaration that (s)he has the full intellectual rights to the text, including copyright and the right to publish the article in the paper version of the  magazine “AVISTA”, and that the submitted version of the article is the original version.”

4. Texts should be sent electronically addressed as follows: m.wieteska@vistula.edu.pl lub j.nowak@vistula.edu.pl

5. The text volume: approx. 20,000 typographical units (half of the publisher’s sheet), 12-15 pages (together with the summary, key words, footnotes and bibliography).

6. The article should be attached by:

 • summary (approx. ½ page, up to 1,000 typographical units), including the 7 obligatory elements:
  • the purpose of the article;
  • research methodology/approach;
  • basic research/analysis findings;
  • practical implications;
  • social implications;
  • key words - maximum 6 words;
  • article category (according to the following classification):
   • research article,
   • case study,
   • methodical article,
   • conceptual article,
   • literature review,
 • bibliography;
 • JEL (Journal of Economic Literature) classification, e.g. JEL codes: O43, O47, D02.

7. Font: Times New Roman
Font size: 12 points
Interline: 1.5
Margins (top, bottom, left and right): 2.5 cm

8. Charts, figures and tables cannot be the scanned ones.
Charts should be prepared in Excel (with its conversion to Word) in the black and white colours.

9. Under charts and tables, there should be provided the source.

10. In tables, there should be applied literal references.


11. The article layout template:

 • Article title
 • First name and surname
 • Name of the represented institution (institutional affiliation)
 • Summary/abstract
 • Key words
 • Article contents (with internal titles)
 • Bibliography

12. Since 2013, the publisher requires the use of the so-called Harvard referencing (parenthetical referencing).

Harvard style

Reference to the source in the text:

 • in order to refer to the source there are not used footnotes but only in the text; in brackets there written are the author’s name and the issue year (e.g. Pokorska 2002);
 • if there are two authors, then there are written both surnames (e.g. Mitchener and Echikson 2003);
 • in case of  a bigger number of authors, there are written down the first one, and then the Latin abbreviation et al. (et alii – and others) (e.g. Prandecki et al. 2011);
 • in case of reference to several publications, in the first instance there is applied the alphabetic order, then the chronological one (e.g. Lange 1965; Pokorska 2002; Prandecki 2011; Prandecki 2012);
 • in case of references to several items of the same author published in the same year, there is being introduced an additional literal record (e.g. Prandecki 2012a; Prandecki 2012b);
 • in case of references to the publication of two persons of the same surname, there should be provided their initials (e.g. K. Prandecki 2011; J. Prandecki 2011).

Quotation takes place according to the same rules. There is also the need to provide in brackets the number of the page to be quoted (e.g. Pokorska 2002, p. 21).


Bibliography:

In the Harvard style, it is necessary to put bibliography at the end of each text. It must be arranged in the alphabetical order. The sequence of inscriptions is as follows:

 1. Surname and initial of the author’s first name
 2. Place of issue
 1. Year of issue (written in brackets)
 2. Title (in italics)
 3. Publisher

examples:

 • author monographs:
  Pokorska B. (2002), Leksykon franczyzy, Difin, Warszawa.
 • many-author monographs (eds):
  Weiler J. H. H., Belg I., Peterson B. (eds), (2003), Integrating in an Expanding European Union. Reassessing the Fundamentals, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 • in case of quoting the chapter of a book assigned to a specific author:
  Scharf F. W. (2003), The European Social Model: Coping with the Challenge of Diversity, (in) Weiler J. H. H., Belg I., Peterson B., Integrating in an Expanding European Union. Reassessing the Fundamentals, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 • journals:
  Sadowski Z. (2006), Granice wzrostu - nowa ocena sytuacji, (in) Przyszłość - Świat - Europa - Polska, „Biuletyn Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN nr 1, Warszawa.
 • in case of Internet sources, it is necessary to provide the full address as well as the date of using the collection, e.g.:
  Howitt P. (2005), Health, human capital and economic growth: a Schumpeterian perspective, Brown University, http://www.econ.brown.edu/fac/peter_howitt/publication/PAHO.pdf [access: 22.12.2011].

 

 

13. Editors reserve the right to make in the submitted materials indispensable abridgement, editorial and other corrections in compliance with the requirements applied to the journal.

14. Editors shall not return the submitted texts.

15. Authors of the published articles shall receive free of charge one copy of the journal in the hard-copy form or in the electronic form (PDF format) sent to the indicated correspondence or e-mail address.

16. The prerequisite of publishing the text is the positive opinion of peer reviewers or author’s comments to possible remarks and comments made by the peer reviewers.

 


Comments are closed.